Categories

 
 
 
 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 

(1) In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer: Ontwerpbureau Goodlife Design BV uit Bleiswijk met KvK nummer 53843665

 

Opdrachtgever: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een (verkoop)overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

 

Werk: ontwerpen, machines, meubelen, keukens,en stofferingen alsmede alle anderen goederen, die in het werk zijn begrepen.

 

(2) Alle door Opdrachtnemer gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten (verkoop)overeenkomsten en de levering daarvan worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

(3) Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met Opdrachtnemer tot stand zijn gekomen en door Opdrachtnemer als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 

(1) Alle offertes en aanbiedingen, alsook gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

(2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdracht tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren werk of gedeelte daarvan niet begrepen:

- grond

-, hei

- ,breek

-, funderings

-, metsel

-, timmer

-, stukadoors

-, schilders

-, behangers

-, herstel

-, of ander bouwkundig werk, van welke aard, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlakken en/of schoonmaken van vloeren, wanden, of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;

 

- de meerhulp voor het verplaatsen van die delen, welke niet door Opdrachtnemer zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs of hefwerktuigen en takels.

 

(3) Indien de offerte of aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Opdrachtnemer niet verplicht een gedeelte te leveren tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs.

 

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

 

(1) Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke orderbevestiging, in welke vorm dan ook, door middel van acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel door uitvoering te geven aan de order door Opdrachtnemer.

 

(2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

(3) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen (zowel uitbreiding als inkrimping) in het werk, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht.

 

Dergelijke wijzigingen in de overeenkomst komen pas tot stand, zodra Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

(4) Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht.

 

(5) Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van het werk of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, worden, wanneer daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

 

 (6) De vertegenwoordiger die namens Opdrachtgever een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Opdrachtnemer zijn bevoegdheid middels een getekende volmacht ter zake aan te tonen.

 

(7) Partijen hebben overeenstemming dat de aangegane overeenkomst niet tussentijds kan worden ontbonden.

 

 


 

 

Artikel 4 Aflevering en leveringstermijn

 

(1) Alle leveringen door Opdrachtnemer geschieden af magazijn. Vanaf dat moment gaat het risico van verlies of beschadiging van het werk, welke voorwerp is van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, over op Opdrachtgever.

 

(2) Door Opdrachtnemer bij de offerte, aanbieding en/of overeenkomst opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

(3) Bij niet tijdige aflevering dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk ingebreke te stellen en Opdrachtnemer een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze (redelijke) termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is Opdrachtgever gerechtigd de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst te ontbinden.

 

(4) Bij verzuim van Opdrachtnemer of ontbinding van de met  Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, als bedoeld in het vorige lid gestelde,kan Opdrachtgever noch aanspraak maken op schadevergoeding ter zake van geleden schade als gevolg van niet tijdige levering, noch aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van de ontbinding. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de kant van Opdrachtnemer.

 

(5) Opdrachtgever is verplicht het gekochte werk af te nemen op het moment waarop het werk bij hem wordt afgeleverd dan wel op het moment waarop het werk aan hem of zijn hulppersoon feitelijk ter beschikking wordt gesteld.

 

(6) Indien Opdrachtgever het werk na het verstrijken van de levertijd niet heeft afgenomen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.

 

 

 

Artikel 5 Reclames

 

(1) Het is mogelijk dat het afgeleverde werk afwijkt ten opzichte van het getoonde. Het getoonde dient opgevat te worden als de aanduiding van het werk zoals is overeengekomen.

 

(2) Eventuele reclames met betrekking tot de levering c.q. facturering moeten schriftelijk geschieden binnen 7 dagen na levering van het werk onder overlegging van de orderbon c.q. binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de levering c.q. de factuur akkoord te hebben bevonden.

 

(3) Opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen Opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat Opdrachtgever (een gedeelte van) het geleverde in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft.

 

(4) In geval van een gerechtvaardigde reclame kan Opdrachtnemer tot zijn keuze overgaan tot het kosteloos herstellen van de fout (tenzij dit door de ontstane vertraging voor Opdrachtgever onacceptabel is) danwel besluiten tot teruggave van de overeengekomen prijs.

 

(5) Indien een reclame bestaat met betrekking tot een gedeelte van de levering, geeft dit geen aanleiding tot afkeuring van de gehele levering.

 

 

 

Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst

 

(1) Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

 

  •         - één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend. Dit recht kan alleen door de partij worden uitgeoefend die niet in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend;
  •          één der partijen haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd; 
  •          één der partijen toerekenbaar tekort schiet terzake van één of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en dit tekortschieten niet binnen dertig dagen nadat zij per aangetekend verzonden brief hierop gewezen is, alsnog haar verplichtingen nakomt; 
  •          ten laste van één der partijen conservatoir of executoria al beslag wordt gelegd; 
  •        één der partijen ontbonden wordt.

 

 

 

Artikel 7 Betaling

 

(1) De betaling van de totale hoofdsom zal als volgt geschieden:

 

- 1/3 bij het tot stand komen van de overeenkomst;

- 1/3 als het werk voor montage gereed is, danwel het werk door Opdrachtgever is ontvangen;

- 1/3 bij de daadwerkelijke oplevering van het werk.

Indien sprake is van bij te leveren apparatuur (zoals inbouwkeukenapparaten), dient de totale som van deze apparatuur, voor aanvang van de werkzaamheden, te worden betaald.

 

Opdrachtgever zal dienovereenkomstig worden gefactureerd. De betaling dient uiterlijk plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het individuele contractnummer en/of factuurnummer.

 

(2) Bij de derde betaling zal de Opdrachtgever 5% van de te betalen hoofdsom kunnen inhouden tot zekerheid in verband met de garantie bedoeld in artikel 12, lid 1 en voor kleine onderdelen van het werk, welke eventueel nog niet zouden zijn opgeleverd. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra Opdrachtnemer aan bedoelde garantieverplichting zal hebben voldaan.

 

(3) Overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

(4) Als moment van betaling geldt steeds het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven.

 

(5) Betaling geschiedt middels contante betaling, cheque of overschrijving van het verschuldigde  bedrag op een, door Opdrachtnemer, daartoe aan te wijzen bank of gironummer. Wisselkosten en eventueel andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

(6) Vóór en tijdens de uitvoering van de order is Opdrachtnemer gerechtigd zekerheid te eisen voor een correcte betaling. Blijft Opdrachtgever Opdrachtnemer met het stellen van voldoende zekerheid, is Opdrachtnemer gerechtigd verdere werkzaamheden te staken.

 

(7) Opdrachtgever is in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting

 

die voortvloeit uit de overeenkomst met  Opdrachtnemer, deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet.

 

(8) Wanneer het verzuim niet binnen redelijke termijn gezuiverd wordt, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

(9) De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of in surséance van betaling verkeert, indien enig beslag is of wordt gelegd op werk en/of vorderingen van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever in liquidatie treedt.

 

 (10) Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn, verbeurt  Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, met terugwerkende kracht tot de factuurdatum, een terstond opeisbare vertragingsrente van 1% per maand tot op de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gezien als hele maand.

 

 

 

Artikel 8 Incassokosten

 

(1) Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever verschuldigd:

 

- over de eerste € 3.500 15% van dit bedrag

 - over het meerdere tot € 7.000 10% van dit bedrag

 - over het meerdere tot € 15.000 8% van dit bedrag

 - over het meerdere tot € 70.000 5% van dit bedrag

 - over het meerdere 3% van dit bedrag

 

(2) Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

(3) Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

 

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

(1) Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt wordt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

 

(2) Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag.

 

(3) Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van het aan Opdrachtgever geleverde werk.

 

(4) Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij de tekortkoming aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend op grond van grove schuld of opzet.

 

(5) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade bij Opdrachtgever veroorzaakt door handelen van derden, tenzij de schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

 

(6) Indien Opdrachtgever consument is, zijn de in dit artikel opgenomen bepalingen van overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt.

 

(7) Alle rechtsvorderingen op grond van dit artikel en deze Algemene Voorwaarden vervallen één jaar na aflevering.

 

 

 

Artikel 10 Overmacht

 

(1) Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd.

 

 (2) Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: extreme weersomstandigheden, werkstaking, bovenmatig ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, dit zowel bij Opdrachtgever zelf als bij haar leveranciers. Ook wanprestatie van de leveranciers van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen valt onder overmacht.

 

(3) Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort.

 

(4) Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder  gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Reeds betaalde gelden zullen voor wat betreft de periode tussen ontbinding en afloop van de termijn waar zij voor betaald zijn worden gerestitueerd.

 

 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 

(1) Het aan Opdrachtgever geleverde werk blijft eigendom van Opdrachtnemer, totdat alle vorderingen die Opdrachtnemer heeft of krijgt voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren werk of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Opdrachtnemer voldaan zijn.

 

(2) Indien Opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden na te komen, is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling het werk terug te nemen.

 

(3) Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het werk waarop een eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer rust.

 

 

 

Artikel 12 Garantie

 

(1) Na de daadwerkelijke oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.

 

(2) Voor fabricagefouten en/of apparatuur, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de daadwerkelijke oplevering van het werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

(3) De garantieplicht vervalt ten aanzien van (onderdelen van) het werk waaraan het gebrek kleeft, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door anderen zijn verricht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

(4) Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen.

 

(5) Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de order is bestemd; indien omtrent gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

 

(6) Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer in de ruimte waar het werk staat, het werk niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte.

 

Artikel 13 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 

(1) Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken of andere materialen zoals offertes, aanbiedingen, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

 

(2) Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de geleverde goederen of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

 (3) De door Opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat door Opdrachtgever beslist is dat niet zal worden overgegaan tot de uitvoering van het werk, franco aan Opdrachtnemer worden teruggezonden, tenzij nader schriftelijk is overeengekomen.

 

(4) De Opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in dit artikel, is terzake van schadevergoeding aan Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de offerte c.q. aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van Opdrachtnemer aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over op Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht/geschillen

 

(1) Op alle uit deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

(2) Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement 'sHertogenbosch, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten of Opdrachtgever hiertegen bezwaar aantekent.

 

(3) Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en betalingsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.